Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, по-известен под името „За Балкана и хората” стартира на 2 септември 2012 и приключи на 2. октомври 2017 год. Проектът е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Носител е на европейската награда Натура 2000 за 2016 г. в категория „Социално-икономически ползи“ и включва 10 партньора от България и Швейцария.

Български партньори:

Швейцарски партньори:

Фондация Биоселена

REDD

WWF – Дунавско-карпатска програма

Pro Natura

Българско дружество за защита на птиците

SAVE foundation

Асоциация на парковете в България

SVS Bird life Switzerland

Българска фондация Биоразнообразие

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Фондация Биоселена e водеща организация в консорциума и изпълнява ролята на оперативно звено. Екипът на Биоселена е ангажиран основно в изпълнение на дейностите по Компонент В „Разработване на модели на устойчиво развитие на селските райони и подобряване на социално- икономическите условия чрез увеличаване на доходите на местните общности и бизнеси” Целта на компонента е създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че продуктите и услугите им да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 % .

За постигането на целта се изпълни комплекс от различни мерки, като обучение по БЗ за фермери и обучение за експерти на БАБХ, мобилни консултантски услуги, технически съвети по преработка на суровини от животински произход, финансова подкрепа за малки животновъдни обекти за преработка на сурово мляко, подпомагане на маркетинга на продуктите, произведени във фермите, промоционални дейности.

Конкретните резултати от проекта са:

 • 26 регистрирани обекти за преработка на суровини от животински произход
 • 8 обучения по биологично земеделие с 186 фермери
 • 5 обучения за 243 експерти на БАБХ по синхронизиране на нормативната уредба за преработка във фермата
 • Участие в 18 национални събития с над 500 000 души посетители
 • Участие в 10 регионални събития с над 100 000 посетители
 • Регистрирана запазена марка за фермерски продукти „Произведено във фермата”
 • Изградена първата демонстрационна ферма за преработка на мляко от местни редки породи- биволи „Българска мура” и каракачанска овца
 • Стартиране на първия фермерски пазар в центъра на София- пред сградата на Министерство на земеделието, храните и горите
 • Над 400 публикации в медиите
 • Подпомогнато разработването на План за действие за развитие на биологичното производство в Република България за периода 2016-2020 год.
 • Промени и адаптации в мерките от ПРСР- мярка 10, и 11.
 • 76 експерти от Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните участваха в обучение по добрите практики по прилагането на Наредба 26 на Министерството на земеделието и храните за преработка във фермата и директни продажби, организирано от БИОСЕЛЕНА през юни 2016. Това бе третото поред обучение, което Фондацията прави за експерти от държавната администрация за промените в законодателството и наредбите, за да могат все повече фермерските храни да достигнат до повече потребители.

Като изключителен успех за работата на целия екип на проекта е спечелването на престижната Награда „Натура 2000“ на Европейската Комисия в категорията социално-икономически ползи. Наградите НАТУРА 2000 се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Тази награда по-най добър начин илюстрира успехите на проекта и признанието на европейско равнище.

В края на годината, на 14 декември 2016 год. Биоселена бе отличена с наградата „Достъп до добра храна- 2016 „ в категорията „Местни пазари” на Фондация „Българска месна традиция” и Евро-Ток БългарияНаградата се присъди за приноса й в успешното осигуряване на достъп до качествени храни, произведени от местни малки производители. Наградата е поредното доказателство за успешната работа на екипа в сфера, която е от полза на цялото общество.

Проектът приключи официално на 2 октомври 2017 годин
Резултатите от външната оценка на проекта, проведена през м. май 2017 г. от екип на швейцарската организация AGRIDEA, можете да намерите тук.