BEST4SOIL Project

BEST4SOIL Project

The topic of the proposal is to maintain, improve and re-establish soil health in vegetable and field crops. The main target group are growers, advisers, trainers and specialised journalists. The use of the following 4 best practices will be promoted: - Use of compost and organic amendments - Use of green manures / cover crops; including biofumigation - Use of ASD (Anaerobic soil disinfestation) - Use of (bio)solarisation Combined with a sound crop rotation, the 4 best practices will be applied to maintain soil health (compost/organic amendment...
FACE in itinere

FACE in itinere

With the financial support of Erasmus+, the project FACE in itinere aims at improving the access of farmhouse and artisanal cheese and dairy producers and sellers to training programmes adapted to their specific needs, using networking and mobility around Europe. The proejct (1.9.2019 - 31.12.2020) is implemented by FACE , Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network. BIOSELENA Foundation is one of the partners.
Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз" EN

Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз" EN

Проектът започна в началото на юли 2019 г. и включва информационни и други дейности във връзка с Общата селскостопанска политика на ЕС. Едногодишният проект е съфинансиран от Европейската комисия и се изпълнява от издателската група Икономедиа . Фондация БИОСЕЛЕНА е партньор на Икономедиа с организирането на фермерски пазари в София. За повече информация следете: http://bioferma.org/...
Проект "Твоята храна" EN

Проект "Твоята храна" EN

Проектът "Твоята храна" (пълно име „Глобален обучителен подход към разхищението на храна в неформалното образование") (2017-2020) е съфинансиран от Европейския съюз и се изпълнява в Литва, Латвия, Естония, Хърватия, Румъния и България. В България проектът се изпълнява от Фондация БИОСЕЛЕНА. Проектът цели да повиши информираността относно разхищението на храна, да даде познания за това как изхвърлянето на храна е свързано с климатичните промени, да информира за взаимовръзките между развиващите се и развитите страни по отношение на производство...
Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа EN

Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа EN

Проектът стартира на 1 юни 2017 год. и ще приключи на 31 май 2021 год. Проектът LIVESEED е избран по тема „Биологично отглеждане – повишаване на конкурентоспособността на отраслите на биологичното животновъдство и растениевъдство”. Целта му е подобряване на устойчивостта , производителността и конкурентоспособността на биологичния сектор чрез стимулиране на производството на биологични култури, разработване на нови технологии, разнообразяване на сортовия състав, подходящ за биологичното земеделие и стопанствата с малки вложения на външни ресурси при различните клим...
Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи” EN

Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи” EN

Проектът стартира през януари 2015 год. и приключва на 28 февруари 2018 год. Финансира от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Проектът се изпълнява от. Консорциум, включващ 17 европейски научни, консултантски и фермерски организации от 13 държави. Целта на проекта е подобряване на обмена на иновативни и традиционни знания между фермери, консултанти и учени за повишаване на производителността и качеството на биологичното земеделие в цяла Европа и за задоволяване на пазарното търсене в  бъдеще. Резулта...
Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856 EN

Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856 EN

Проектът стартира на 3 октомври 2017 и ще приключи на 3 октомври 2022 год. Финансира се от Програма LIFE , Природа и биоразнообразие, на Европейската комисия . Изпълнява се в партньорство с фондация „Информация и природозащита ” и Сдружение „Екофорум- за природата” Цели на проекта са п ринос за разработването и прилагането на политиката и законодателството в областта на природата и биологичното разнообразие, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, чрез съ...