Една от основните ключови дейности на фондацията като инструмент за развитие на биологичното и устойчиво производство в страната са консултациите, които предоставяме под формата на платена услуга или в рамките на изпълняваните проекти. Целевата ни група са земеделски производители, преработватели, търговци и други заинтересовани лица. Консултациите са в областта на агроекологията, биологичното растениевъдство, животновъдство, преработка и директни доставки съгласно Регламенти на ЕС 834/2007 ;  889/2008 и Наредба № 1 на МЗХГ. Подпомагаме производителите при кандидатстване по земеделски програми, при прехода им към биологично производство, разработване на технологии  и ги консултираме при въвеждането на иновативни производствени техники.

Списък с предлаганите консултантски услуги може да намерите тук: