Един от приоритетите в работата ни е законодателни инициативи в областта на устойчивото земеделие и производство.

Експертите на фондацията работят във всички работни групи по мерките на ПРСР. Управителят на фондацията е член на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 със съвещателен глас.

Съществен принос с експертна помощ бе оказан при приемането и последващите промени и актуализации на мярка 11 “Биологично земеделие”. Така например през 2014 год. за първи път в България се взе решение за подкрепа на биологичното животновъдство. А по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” са включени три приоритети: животновъдство, плодове и зеленчуци и етерични – маслени култури. Приоритетно ще се подпомагат също биологично производство и стопанства в необлагодетелствани райони.

През 2019 год. се очаква да стартират и мерките от група 16 и група 19, свързани с създаване на оперативни групи за иновации и къси вериги за доставка.

През 2016 год. съвместно със социолози от Софийския университет „Свети Климент Охридски” се разработи План за действие за развитие на биологичното производство в Република България за периода 2016-2020 год. По този начин подпомогнахме работата на отдел „Биологично земеделие” към МЗХ и работната група, която имаше за задача да разработи мерките в подкрепа на биологичното производство в страната.

Важни нормативни документи, свързани с биологичното производство вижте тук: http://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/