FACE in itinere

FACE in itinere

Проектът FACE in itinere (1.9.2019 - 31.12.2020) работи за подобряване на достъпа на производителите и търговците на занаятчийски сирена и млечни продукти до програми за обучение, адаптирани към техните специфични нужди, като се използват мрежи и мобилност в цяла Европа. Проектът се изпълнява от FACE , Европейската мрежа на фермерските и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти и с финансовата подкрепа на Erasmus+.   ...
Бъдещето на фермерските пазари в София

Бъдещето на фермерските пазари в София

В началото на 2022 година фондация БИОСЕЛЕНА започна изпълнението на новият си проект „Бъдещето на фермерските пазари в София”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2021. В продължение на 5 години, фондацията организира фермерски пазар  „Произведено във фермата” пред  сградата на Министерство на земеделието в София. В процеса на провеждането на пазара установихме, че има голям интерес към подобни събития на територията на столицата. От друга страна стана ясно, че са налице съществени затруднения и проблеми при ...
Проект  “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти

Проект “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти

Проектът стартира на 1 септември 2017 и е с продължителност две години. Финансира се от Европейската комисия и основните дейности са фокусирани в разработване на учебни помагала и наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти. Проектът се изпълнява в партньорство с 8 организации от страни от Европейския  съюз и международната организация FACE / Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network / http://www.face-network.eu/ . ...

Проект "Енергийна ефективност и подобряване на качеството на млякото в българските млечни стопанства"

Проектът стартира на 1 януари 2014 год. и приключи на 30 април 2016 год. Финансира се от Норвежката програма за сътрудничество Innovation Norway . Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на устойчиво развитие и опазване на околната среда в България чрез използване на възобновяеми енергийни източници като дървесина и соларни панели за осигуряване на топла вода за миене и почистване. Проектът стимулира използването на щадящи околната среда енергийни източници при производството на мляко в малките и среди ферми в страната. Постиг...
Проект "За Балкана и хората"

Проект "За Балкана и хората"

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, по-известен под името „За Балкана и хората” стартира на 2 септември 2012 и приключи на 2. октомври 2017 год. Проектът е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Носител е на европе...
Проект "Твоята храна"

Проект "Твоята храна"

Проектът "Твоята храна" (пълно име „Глобален обучителен подход към разхищението на храна в неформалното образование") (2017-2020) е съфинансиран от Европейския съюз и се изпълнява в Литва, Латвия, Естония, Хърватия, Румъния и България. В България проектът се изпълнява от Фондация БИОСЕЛЕНА. Проектът цели да повиши информираността относно разхищението на храна, да даде познания за това как изхвърлянето на храна е свързано с климатичните промени, да информира за взаимовръзките между развиващите се и развитите страни по отношение на производство...
Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа

Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа

Проектът стартира на 1 юни 2017 год. и ще приключи на 31 май 2021 год. Проектът LIVESEED е избран по тема „Биологично отглеждане – повишаване на конкурентоспособността на отраслите на биологичното животновъдство и растениевъдство”. Целта му е подобряване на устойчивостта , производителността и конкурентоспособността на биологичния сектор чрез стимулиране на производството на биологични култури, разработване на нови технологии, разнообразяване на сортовия състав, подходящ за биологичното земеделие и стопанствата с малки вложения на външни ресурси при различните клим...
Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи”

Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи”

Проектът стартира през януари 2015 год. и приключва на 28 февруари 2018 год. Финансира от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Проектът се изпълнява от. Консорциум, включващ 17 европейски научни, консултантски и фермерски организации от 13 държави. Целта на проекта е подобряване на обмена на иновативни и традиционни знания между фермери, консултанти и учени за повишаване на производителността и качеството на биологичното земеделие в цяла Европа и за задоволяване на пазарното търсене в  бъдеще. Резулта...
Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856

Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856

Проектът стартира на 3 октомври 2017 и ще приключи на 3 октомври 2022 год. Финансира се от Програма LIFE , Природа и биоразнообразие, на Европейската комисия . Изпълнява се в партньорство с фондация „Информация и природозащита ” и Сдружение „Екофорум- за природата” Цели на проекта са п ринос за разработването и прилагането на политиката и законодателството в областта на природата и биологичното разнообразие, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, чрез съ...

Проект „Увеличаване на капацитета на земеделските производители за култивиране на медицински и ароматични растения чрез трансфер на знания и добри практики”

Проектът стартира на 1 януари 2016 год. и приключи на 31 декември 2017 год. Финансира от програма Еразмус + и се изпълнява в партньорство с „ Про био“ ООД, Македония и Американски земеделски колеж „ Perrotis “ – Солун, Гърция. Целта на проекта е да се обменят добри практики от България, Гърция и Македония в сектор „Медицински и ароматични растения“. Водеща организация са македонските ни колеги, а страната с най-голям опит и с най-развито производство е България. Като резултати на проекта са преведените 4 обучителни и информационни срещи в страните-...