FACE in itinere

FACE in itinere

Проектът FACE in itinere (1.9.2019 - 31.12.2020) работи за подобряване на достъпа на производителите и търговците на занаятчийски сирена и млечни продукти до програми за обучение, адаптирани към техните специфични нужди, като се използват мрежи и мобилност в цяла Европа. Проектът се изпълнява от FACE , Европейската мрежа на фермерските и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти и с финансовата подкрепа на Erasmus+.   ...
Проект  “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти

Проект “Teecheesy” за разработване на учебни наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти

Проектът стартира на 1 септември 2017 и е с продължителност две години. Финансира се от Европейската комисия и основните дейности са фокусирани в разработване на учебни помагала и наръчници за занаятчийско производство на млечни продукти. Проектът се изпълнява в партньорство с 8 организации от страни от Европейския  съюз и международната организация FACE / Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network / http://www.face-network.eu/ . ...

Проект "Енергийна ефективност и подобряване на качеството на млякото в българските млечни стопанства"

Проектът стартира на 1 януари 2014 год. и приключи на 30 април 2016 год. Финансира се от Норвежката програма за сътрудничество Innovation Norway . Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на устойчиво развитие и опазване на околната среда в България чрез използване на възобновяеми енергийни източници като дървесина и соларни панели за осигуряване на топла вода за миене и почистване. Проектът стимулира използването на щадящи околната среда енергийни източници при производството на мляко в малките и среди ферми в страната. Постиг...
Проект "За Балкана и хората"

Проект "За Балкана и хората"

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, по-известен под името „За Балкана и хората” стартира на 2 септември 2012 и приключи на 2. октомври 2017 год. Проектът е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Носител е на европе...
Проект "Твоята храна"

Проект "Твоята храна"

Проектът "Твоята храна" (пълно име „Глобален обучителен подход към разхищението на храна в неформалното образование") (2017-2020) е съфинансиран от Европейския съюз и се изпълнява в Литва, Латвия, Естония, Хърватия, Румъния и България. В България проектът се изпълнява от Фондация БИОСЕЛЕНА. Проектът цели да повиши информираността относно разхищението на храна, да даде познания за това как изхвърлянето на храна е свързано с климатичните промени, да информира за взаимовръзките между развиващите се и развитите страни по отношение на производство...
Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа

Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа

Проектът стартира на 1 юни 2017 год. и ще приключи на 31 май 2021 год. Проектът LIVESEED е избран по тема „Биологично отглеждане – повишаване на конкурентоспособността на отраслите на биологичното животновъдство и растениевъдство”. Целта му е подобряване на устойчивостта , производителността и конкурентоспособността на биологичния сектор чрез стимулиране на производството на биологични култури, разработване на нови технологии, разнообразяване на сортовия състав, подходящ за биологичното земеделие и стопанствата с малки вложения на външни ресурси при различните клим...
Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи”

Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи”

Проектът стартира през януари 2015 год. и приключва на 28 февруари 2018 год. Финансира от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Проектът се изпълнява от. Консорциум, включващ 17 европейски научни, консултантски и фермерски организации от 13 държави. Целта на проекта е подобряване на обмена на иновативни и традиционни знания между фермери, консултанти и учени за повишаване на производителността и качеството на биологичното земеделие в цяла Европа и за задоволяване на пазарното търсене в  бъдеще. Резулта...
Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856

Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856

Проектът стартира на 3 октомври 2017 и ще приключи на 3 октомври 2022 год. Финансира се от Програма LIFE , Природа и биоразнообразие, на Европейската комисия . Изпълнява се в партньорство с фондация „Информация и природозащита ” и Сдружение „Екофорум- за природата” Цели на проекта са п ринос за разработването и прилагането на политиката и законодателството в областта на природата и биологичното разнообразие, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, чрез съ...

Проект „Увеличаване на капацитета на земеделските производители за култивиране на медицински и ароматични растения чрез трансфер на знания и добри практики”

Проектът стартира на 1 януари 2016 год. и приключи на 31 декември 2017 год. Финансира от програма Еразмус + и се изпълнява в партньорство с „ Про био“ ООД, Македония и Американски земеделски колеж „ Perrotis “ – Солун, Гърция. Целта на проекта е да се обменят добри практики от България, Гърция и Македония в сектор „Медицински и ароматични растения“. Водеща организация са македонските ни колеги, а страната с най-голям опит и с най-развито производство е България. Като резултати на проекта са преведените 4 обучителни и информационни срещи в страните-...