FACE in itinere

FACE in itinere

Проектът FACE in itinere (1.9.2019 - 31.12.2020) работи за подобряване на достъпа на производителите и търговците на занаятчийски сирена и млечни продукти до програми за обучение, адаптирани към техните специфични нужди, като се използват мрежи и мобилност в цяла Европа. Проектът се изпълнява от FACE , Европейската мрежа на фермерските и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти и с финансовата подкрепа на Erasmus+.   ...
Проект  BEST4SOIL

Проект BEST4SOIL

Целта на проекта BEST4SOIL е поддържане, подобряване и възстановяване здравето на почвата при зеленчукови и полски култури. Изпълнява се в 20 държави. Основната целева група са производители, консултанти, обучители и специализирани журналисти. Проектът ще популяризира прилагането на следните 4 добри практики: - Използване на компост и органични подобрители - Използване на култури за зелено торене / покривни култури; включително биофумигация - Използване на АОП (анаеробно обеззаразяване на почвата) - Използване на (био) соларизация В комбинация с добр...
Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз"

Проект "Нови хоризонти за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз"

Проектът започна в началото на юли 2019 г. и включва информационни и други дейности във връзка с Общата селскостопанска политика на ЕС. Едногодишният проект е съфинансиран от Европейската комисия и се изпълнява от издателската група Икономедиа . Фондация БИОСЕЛЕНА е партньор на Икономедиа с организирането на фермерски пазари в София. За повече информация следете: http://bioferma.org/...
Проект "Твоята храна"

Проект "Твоята храна"

Проектът "Твоята храна" (пълно име „Глобален обучителен подход към разхищението на храна в неформалното образование") (2017-2020) е съфинансиран от Европейския съюз и се изпълнява в Литва, Латвия, Естония, Хърватия, Румъния и България. В България проектът се изпълнява от Фондация БИОСЕЛЕНА. Проектът цели да повиши информираността относно разхищението на храна, да даде познания за това как изхвърлянето на храна е свързано с климатичните промени, да информира за взаимовръзките между развиващите се и развитите страни по отношение на производство...
Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа

Проект „LIVESEED- Повишаване на ефективността на биоземеделието чрез насърчаване на биологичното производство на семена в Европа

Проектът стартира на 1 юни 2017 год. и ще приключи на 31 май 2021 год. Проектът LIVESEED е избран по тема „Биологично отглеждане – повишаване на конкурентоспособността на отраслите на биологичното животновъдство и растениевъдство”. Целта му е подобряване на устойчивостта , производителността и конкурентоспособността на биологичния сектор чрез стимулиране на производството на биологични култури, разработване на нови технологии, разнообразяване на сортовия състав, подходящ за биологичното земеделие и стопанствата с малки вложения на външни ресурси при различните клим...
Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи”

Проект „OK-NET Arable - Отглеждане на земеделски култури по методите на биологичното земеделие върху обработваеми площи”

Проектът стартира през януари 2015 год. и приключва на 28 февруари 2018 год. Финансира от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Проектът се изпълнява от. Консорциум, включващ 17 европейски научни, консултантски и фермерски организации от 13 държави. Целта на проекта е подобряване на обмена на иновативни и традиционни знания между фермери, консултанти и учени за повишаване на производителността и качеството на биологичното земеделие в цяла Европа и за задоволяване на пазарното търсене в  бъдеще. Резулта...
Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856

Проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски местообитания 9560*, 9180* и тревно местообитание 6510, в централна България (IAS Free Habitats), LIFE16NAT/BG/000856

Проектът стартира на 3 октомври 2017 и ще приключи на 3 октомври 2022 год. Финансира се от Програма LIFE , Природа и биоразнообразие, на Европейската комисия . Изпълнява се в партньорство с фондация „Информация и природозащита ” и Сдружение „Екофорум- за природата” Цели на проекта са п ринос за разработването и прилагането на политиката и законодателството в областта на природата и биологичното разнообразие, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, чрез съ...