Европейската комисия официално предлага една от целите в  току-що публикувана стратегия „От фермата до трапезата“ е биологично сертифицираната земя в ЕС да бъде 25% до 2030 г.

От Фондация БИОСЕЛЕНА смятаме, че това е основно политическо постижение, което превръща биологичното земеделие в централен елемент от новата европейска визия за устойчиви хранителни системи и това ще помогне да се убеди националните правителства да осигурят адекватна подкрепа за развитието на биологичното земеделие на национално ниво.

Конкретните цели на стратегията са:

 • намаляване с 50% на употребата на пестициди
 • намаление с поне 20% на използването на торове,
 • намаление с 50% на продажбата на антимикробни вещества, използвани в животновъдството и аквакултурите,
 • достигане на 25% от земеделските земи в биологично земеделие.

Амбициозните й мерки също ще гарантират, че здравословното хранене ще е лесно приложимо за гражданите на ЕС, включително подобрено етикетиране. Европейските фермери, рибари и производители играят ключова роля в прехода към по-справедлива и устойчива хранителна система. Те ще получат подкрепа от Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството чрез нови потоци на финансиране и еко-схеми за възприемане на устойчиви практики, ще се отворят нови възможности за бизнес и ще се разнообразят източниците на доходите им. Стратегията също има за цел да насърчи глобалния транзит към устойчиви хранителни системи, в тясно сътрудничество с международните си партньори.

Ето какво се казва конкретно в Стратегията: „Пазарът на биологични храни ще продължи да расте и биологичното земеделие трябва да бъде допълнително насърчавано. Био земеделието оказва положително влияние върху биоразнообразието, създава работни места и привлича млади фермери. Потребителите признават неговата стойност.…… В допълнение към мерките на ОСП, като еко-схеми, инвестиции и консултантски услуги и мерките на Общата политика в областта на рибарството, Комисията ще представи план за действие за биологичното земеделие. Това ще помогне на държавите-членки да стимулират както предлагането, така и търсенето на биологични продукти. Той ще гарантира доверието на потребителите и ще стимулира търсенето чрез промоционални кампании и зелени обществени поръчки. Този подход ще помогне да се постигне целта на най-малко 25% от земеделските земи на ЕС да бъдат  биологично сертифицирани до 2030 г. и значително увеличаване на биологичната аквакултура……“

Европейската група на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM EU) има основен принос за този успех! Българските членове на IFOAM EU: БИОСЕЛЕНА; Българска Асоциация „Биопродукти“; „Балкан Биосерт“ ООД; ВУАРР Пловдив и Фондация „Виа Понтика“ също участваха в разработването на текстовете на мерките.

Ето няколко основни данни за био земеделието в ЕС днес:

 • Биологичните земеделски площи са 7,7% от общата земеделска земя на ЕС;
 • Увеличение с един милион хектара в ЕС (7,6%) между 2017 и 2018 г.;
 • Почти 330 000 земеделски производители се занимават с био земеделие .

Европейският пазар на БИО продукти:

 • е вторият по големи в света и се оценява на 37,4 милиарда евро годишно;
 • нараснал е със 7,8% между 2017 и 2018 г.;
 • средно всеки жител на ЕС консумира био храна на стойност 76 евро годишно;
 • 71 000 предприятия преработват биологични храни в ЕС.

Българският био сектор (производители, преработватели, търговци, контролиращи лица, експерти, обучаващи организации, научни работници, консултанти, доставчици на семена, машини и технологии) има капацитета да допринесе за постигане на тази общоевропейска цел. А за да се случи всичко това усилията за реформи в сектора трябва да продължи.

Ние ще направим каквото зависи от нас и каквото можем.