Визия

Биологичните храни и напитки са част от менюто на българите. Поне половината от храната, предлагана в училищата и детските градини е биологична и местна – произведена от ферми и преработвателни предприятия в района. Фермерски и занаятчийски храни се предлагат на фермерски пазари, местни магазини, супермаркети, в ресторанти, хотели и къщи  за гости. Държавата оказва реална подкрепа на биологичните производители и на фермерите, които произвеждат занаятчийски храни. Производителите имат достъп до качествени услуги, съвети и технологии за производството. Българските био ферми са модерни стопанства с добри добиви с добър имидж в обществото.

 

Мисия

Основната мисия на БИОСЕЛЕНА е да допринесе за развитие на биологичното и устойчивото земеделие чрез застъпничество и лобиране за осигуряване на реална политическа подкрепа и ефективен достъп до европейски и национални програми.

  • Разработване на съвременна нормативна уредба и мерки за подпомагане на производството и консумацията на биологични храни.
  • Предоставяне на висококачествени услуги – консултации и обучение на биологични фермери и преработватели и въвеждане на иновации по цялата хранителна верига.
  • Подпомагане и насърчаване на късите вериги на доставки и осигуряване на по-добър достъп на биологичните и занаятчийските храни до местните пазари.
  • Повишаване на доходите на фермерите в планинските райони на България и насърчаване на устойчиво ползване на природните ресурси.

 

Специфични цели на  Фондацията

  • Популяризиране на биологичното и устойчивото земеделие и производство сред производители, преработватели, търговци, потребители и политици
  • Изграждане на ефективни маркетингови вериги и оперативни групи за взаимодействие, включващи всички заинтересовани страни от производството до крайното потребление, като къси вериги на доставка и фермерски обединения
  • Иновации в земеделието с цел модернизиране на производството и увеличаване на доходите на производителите
  • Изграждане на мрежа за обучение и консултации  и осигуряване на професионални и качествени обучения и консултации

 

История на фондация биоселена

Фондацията е създадена през 1997 година от Изследователския институт по биологично земеделие – Фрик, Швейцария, който изпълнява проект „Развитие на устойчивото земеделие в Централна Стара планина“ с  финансиране по линия на Споразумението за техническа помощ между България и Швейцария.

В началото фондацията беше изцяло швейцарска организация с решаващ глас на учредителя, но с течение на времето БИОСЕЛЕНА се обособи като  българска неправителствена организация. Като основател швейцарският институт си запази правото на почетен член в управителния съвет и участва в дейностите на фондацията като партньор.

 

Принципи на работа

Принципите на работата ни се основават на нашите ценности, които са прозрачност, качество и компетентност.

Прозрачността за нас означава спазване на законите на страната, спазване на морално-етичните норми на поведение в отношенията с нашите партньори, зачитане и уважение престижа и авторитета им. Качеството за нас се изразява в предоставянето на качествени и квалифицирани услуги, а компетентността –  в надеждността ни като търсен сигурен партньор при реализирането на дейности, услуги и проекти.