От 2003 год. към Фондацията работи Център за професионално обучение. Идеята да регистрираме центъра се роди в процеса на консултантската ни работа, защото разбрахме, че освен индивидуални консултации за създаването на модерно проспериращо земеделие съществена роля имат и обученията на земеделските производители, които дават базисните информации за стартиращи агро бизнеси. Важен е и фактът, че обученията са задължителен елемент при кандидатстване за субсидии по мерки от ПРСР. Към настоящия момент сме обучили над 3000 земеделски производители, преработватели и други заинтересовани лица. Обученията ни са както по индивидуална заявка срещу заплащане, така и в рамките на проектите, които изпълняваме. Основен приоритет са обученията по двата модула „Агроекология” и „Биологично земеделие”. Все по-актуални стават и обученията за преработка във фермата, поради засиления интерес на средни и малки животновъдни ферми към регистрация на обекти съгласно Наредба 26.

Провеждане на обучение в центъра за професионално обучение към ФБЗ „Биоселена”. Центът е лицензиран от НАПОО за обучения по професия „Фермер“, специалност „Земеделец“. На завършилите се издават удостоверения, даващи им право да кандидатстват по държавни програми за финансиране или други такива, изискващи предварително преминаване на такъв курс.

За повече информация и за кандидатстване за обучения, моля, свържете се с:

Николай Тихов – директор на ЦПО Биоселена

Петър Киров – консултант и преподавател в центъра

Формуляри за заявки за обучения можете да намерите тук: