Фондация Биоселена приветства оповестеното днес решение на Европейската комисия да отвори за обществени консултации новият ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Едновременно с това Комисията реши да отложи с една година влизането в сила на новия регламент за биологично производство. Новият биологичен регламент, който първоначално трябваше да влезе в сила на 1 януари 2021 г., предвижда приемането на множество делегирани актове и мерки за прилагане за уточняване на техническите правила, свързани с напр. правила за биологично производство, групово сертифициране или към системата за биологичен контрол. Въпреки усилената работа на Комисията и държавите-членки, много от тези технически изисквания остават да бъдат обсъдени и приети от държавите-членки, оставяйки в най-добрия случай само няколко седмици на биологичните оператори и на контролиращите лица да се адаптират към новите правила. Според нас е необходимо да се осигури повече време на институциите да приключат дискусиите по този сложен набор от вторично законодателство, за да се гарантира качеството и приложимостта на бъдещите правила за биологично производство.

Предложението за отлагане с една година на новия био регламент беше направено от IFOAM Organics Europe – организацията на био сектора в ЕС, в която активно членува и Биоселена от 1999 г. Останалите български членове са БАБ, Балкан Биосерт, ВУАРР и Фондация Виа Понтика.

Напълно подкрепяме и думите на Комисаря по земеделие и развитие на селските райони г-н Януш Войчеховски, който днес каза: „Двете стратегии „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ поставят амбициозни цели за селскостопанския сектор, за да се гарантира, че той е готов за ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА. Биологичното земеделие ще бъде ключов съюзник в прехода, който водим към по-устойчива хранителна система и по-добра защита на нашето биоразнообразие. Комисията ще подкрепи биологичния сектор за постигане на целта 25% от  земеделските земи да бъдат в биологичното земеделие до 2030 г. със съответните политики и правна рамка.”

Ян Плаге, президент на IFOAM Organics Europe, каза: „Новият план за действие на ЕС за биологично земеделие е от решаващо значение, за да направи Европа повече БИО. Бъдещият план за действие трябва да отговаря на амбицията на стратегиите „Биоразнообразие“ и „От фермата до трапезата“ за да достигнем 25% биологична земя в ЕС до 2030 г., с определени срокове, адекватен бюджет и реално влияние върху националните стратегически планове на ОСП. Приветстваме плановете на Комисията да отпусне бюджет от 40 милиона евро за биологично земеделие в рамките на промоционалните програми през 2021 г. Този конкретен етап е това, от което се нуждаем, за да стимулираме търсенето и да повишим осведомеността относно ползите от биологичните храни, което е ключов аспект на плана за действие. “