ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение към Биоселена

 Център за професионално обучение към ФБЗ "Биоселена" е лицензиран от НАПОО за обучения по професия "Фермер", специалност "Земеделец".

Провеждат се обучения по "Агроекология" и "Биологично земеделие". На завършилите се издават удостоверения, даващи им право да кандидатстват по държавни програми за финансиране или други такива, изискващи предварително преминаване на такъв курс.

Курсът на обучение по Агроекология е с продължителност 18 часа и включва:

* Агроекологична програма на България и изискванията за кандидатстване;

* Добри земеделски практики;

* Счетоводство на фермата;

* Агроекологичен план на фермата.

Този курс ще Ви помогне изключително много при кандидатстването за компенсаторни плащания за био земеделие, отглеждане на редки породи, или други агро-екологични дейности от Националната Агро-Екологична Програма на Българаия в периода 2007-2013 година.

 

 

 

Курсът на обучение по Биологично Земеделие е с продължителност 30 часа и обхваща следните теми:

 

* "Биологично" законодателство;

* Основни принципи и методи на Биологичното земеделие;

* Сертифициране на биологично производство

* Пазари.

При проявен интерес организираме и специализирани обучения с таматична насоченост към отглеждане на определени култури или определен вид животни по методите на биологичното земеделие.

 

Важна информация за провежданите от Центъра обучения за фермери, кандидати и участници в ПРСР-2014-2020

 

След приемане на новата ПРСР 2014-2020 обученията, които провеждаме, са за кандидати и участници по Мярка 10 „Агроекология и климат” и Мярка 11 „Биологично земеделие”. Часовете в учебната програма и темите са според заложените изисквания на Наредбите по двете мерки. В учебната програма на ЦПО към ФБЗ „Биоселена” са включени 18 учебни часа, както е предвидено в Наредбите по двете мерки. На завършилите обучение се издава Удостоверение за завършен курс от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Необходимите документи за кандидатите:

-          диплом за образование /минимално входящо образование – 7 клас/

-          актуална снимка /поспортна/, на хартия или в електронен формат. Снимка в ел. формат може да се направи и на място.

-          Заявление за обучение /на хартия или електронен формат/, което може да се изтегли от интернет страницата на Биоселена – www.bioselena.com

 

 

За подобности и записвания:

инж. агр. Николай Тихов - Директор на ЦПО: 0887 782577 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се