НОВИНИ

20 август, 2018

Назад към новини «

БИОСЕЛЕНА работи по Проект „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения“

БИОСЕЛЕНА работи по Проект „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения“

Инвазивните чужди растения са един от най-големите екологични проблеми на 21 век. Борбата с тях струва на Европа 12 милиарда евро годишно. От 1 януари 2015 г. за страните от Европейския съюз е в сила Регламент (ЕС) № 1143/2014 за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивните чужди растения. Регламентът изисква от страните-членки на ЕС да ги контролират, да оценяват риска, да провеждат мониторинг, ранно откриване и бързо унищожаване, да разработват планове за действие с мерки за ограничаване на пътищата за разпространението и и други.


Проектът LIFE16 NAT/BG/000856 „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения“подпомага поддържането и опазването на три от най-ценните и застрашени в България и Европа типове природни местообитания. Те се намират в три защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 в централна България:Проектът работи и за ограничаване на навлизането и почистване на части от местообитанията от инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения.


Проектът се изпълнява в периода в периода октомври 2017 - октомври 2022 със съфинансиране от Програма LIFE на Европейската комисия. Координираща организация е Фондация „Информация и природозащита“. Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Еко форум – за природата - Пловдив са асоциирани бенефициенти.Задачата на БИОСЕЛЕНА е да изпита резултатите от прилагане на добри земеделски практики за опазване и подобряване на състоянието на ливадите (местообитание 6510 "Низинни сенокосни ливади") и пасищата (местообитание 6210 "Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик"), предвидени по проекта. Фондация БИОСЕЛЕНА е ангажирана с организиране, изпълнение и финансиране на добрите земеделски практики на терен. Дейностите за подобряване на състоянието на двете местообитания се осъществяват от заинтересовани ползватели и стопани.


Основните цели на проекта са:

  • да се подобри състоянието на низинните сенокосни ливади и пасища;
  • да се повишат знанията и уменията на ползвателите за борба с инвазивните чужди видове (ИЧВ) дървета и храсти, както и да бъдат демонстрирани мерки за предотвратяване на тяхното разпространение и премахването им в естествените местообитания.

Конкретните дейности за подобряване на състоянието на ливадите и пасищата предвидени в проекта са:

  • отстраняване на (ИЧВ) (айлант, черна акация-аморфа) с подходящи средства и методи;
  • премахване на нитрофилни и рудерални видове (бъзак, коприва, репей, бял равнец, синя жлъчка и др.);
  • събиране на семена и производство на посевен материал;
  • подсяване с типични ливадни видове с местен произход;
  • наблюдение на резултата от изпълнените дейности на терен, въздействието им върху състоянието на ливадите и пасищата и предприемане на корективни действия при необходимост.


За повече информация следете сайта на проекта:
https://invasiveplants.eu/


както и фейсбук-страницата:
https://www.facebook.com/IASFreeHabitats/

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се