НОВИНИ

01 март, 2017

Назад към новини «

IFOAM: Каква да бъде новата Обща селскостопанска политика на ЕС?

IFOAM: Каква да бъде новата Обща селскостопанска политика на ЕС?

Предстоящите реформи в Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) трябва да поставят началото на ново договаряне между земеделските производители и гражданите, в подкрепа на околната среда и социално-икономическата ефективност на сектора на европейската агро-хранителна верига. Последователни реформи ще трябва да придвижат ОСП към нов модел на плащане на фермите, основан на агроекологичните резултати.Това се казва в позицията на IFOAM, Европейската федерация на движенията за биологично земеделие, в която членува и Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА. В момента вървят дискусия на различни нива, включително и публични консултации по промените в ОСП.


До края на 2017 г. се очаква яснота за досегашните резултати от Общата селскостопанска политика, както и какви са вижданиято за бъдещата политика. Общата селскостопанска политика на Европейския съюз датира от 1962 година и през годините е променяна неведнъж, за да отговори на променящите се предизвикателства на селскостопанските пазари. Последните промени бяха направени през 2013, но вече има нови предизвикателства - увеличаване на несигурността на пазара, спад на цените, както нови международни ангажименти в областта на изменението на климата и устойчивото развитие. Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП).


Дългосрочната визия на IFOAM за ОСП е следната:


  • Основна рамка за плащане за доставка на обществените блага - за стимулиране и компенсиране на фермери, които предоставят редица екологични и социално-икономически услуги на ниво ферма (100% финансиране от ЕС);
  • Допълнителни мерки за подкрепа на съветнически и консултантски услуги, развитие на веригата за доставки, инфраструктурни инвестиции, иновации, плащания за биологично земеделие, промоционални дейности и т.н. (с национално съфинансиране);
  • Структура с един стълб с един бюджет, изцяло ориентиран за насърчаване на агроекологичните резултати - с плащания за предоставяните обществени блага, представляващи 80% от общите разходи на ЕС и мерки за подкрепа за останалите 20% до 2034 г.


Насочването на обществените пари за обществени блага в цялата архитектура на ОСП налага политиците да направят фундаментални промени за пренасочването на разходите за ОСП към един стълб. Следователно този подход с единен стълб се основава на модел за плащане, който стимулира и компенсира екологични и социално-икономически услуги, предоставяни на ниво ферма, допълвани с мерки за подкрепа (виж фигура 2). Тъй като държавите-членки са изправени пред различни бюджетни отправни точки, са необходими последователни действия през следващите 3 цикъла на реформата на ОСП между 2021 и 2034 г.:


2021: Незабавно прехвърляне на 50% от съществуващия бюджет за Стълб 1 и 10% от съществуващия бюджет за стълб 2 за нов единен бюджет за подкрепа на предоставяне на обществени блага при 100% финансиране от ЕС,


2021-2034: Определяне на задължителните бюджетни индикатори на равнище ЕС за прехвърляне на оставащия бюджет на ОСП към новата система от един стълб,


2034: Финално изпълнение на системата за плащания с един стълб с 80% на разходите насочени към предоставянето на обществени блага и 20% за мерки за подпомагане.


Вижте пълния текст на документа на IFOAM

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се